En förutsättning för framgång är att kunderna känner förtroende för och tillit till vår förmåga att ta ansvar för testaffären och garantera kvalitet i varje leverans.

Nordic Medtest har en öppen och kontinuerlig kunddialog i affärens alla faser och nyttjar styrkan och kompetensen hos våra partners och leverantörer. På detta sätt levererar vi tjänster som uppfyller eller överträffar både kundens och övriga intressenters förväntningar.

Nedan presenterar vi ett urval av våra tidigare genomförda uppdrag.

Utvecklingsstöd

Nordic Medtest har tagit fram stöd för utveckling av SOA/Micro Services med integrationer mot en informationsarkitekturstandard. Detta stöd omfattar både testsviter och mockar för att stödja alla parter i ett SOA-ekosystem.

Som exempel har vi skapat testsviter i SOAP-UI för integration med tjänstekontrakt för journal och läkemedel i Nationella Tjänsteplattformen. Nordic Medtest har underlättat arbetet med att säkerställa teknisk, såväl som semantisk interoperabilitet och möjliggjort att fel kan hittas tidigare i processen. Vi har även effektiviserat utvecklingsarbetet för kunder som ska ansluta sig till Nationella Tjänsteplattformen

Testteam

Tidigare arbetade Nordic Medtest med punktinsatser av test i ett fåtal av Ineras tjänster, med avrop på varje enskild testinsats. Det fanns ett behov av att effektivisera resurser, att ta tillvara kompetenser och att förenkla planeringen av Ineras projekt.

Lösningen blev ett testteam som arbetar med 1177 Vårdguiden, Journalen, Nationell patientöversikt (NPÖ), Sebra och Pascal. Testteamet är ihopsatt efter kompetens och erfarenhet av Ineras tjänsteutbud. Fördelen med att arbeta i team är att man sprider kompetensen, minskar personberoenden, tar hjälp av varandra och förenklar planeringen av arbetet i flera projekt. Vilket är positivt både för oss och vår kund. Då testteamet arbetar med flera  av Ineras tjänster, kan Inera använda samma testramverk för sina olika tjänster. Vilket ger vinster i utveckling, förvaltning och resursförflyttning. Det har även bidragit till ett minskat antal avrop och bättre nyttjande av resurser.

Som testare utgår man ofta från användarperspektivet, det tillsammans med kunskapen om tjänsteutbudet gör att testteamet kan ge bra svar till Ineras kunder vid supportärenden. Teamet bidrar på så vis till bättre support och nöjdare slutkunder.

Intygstjänsterna

Nordic Medtest har under flera år ansvarat för test och kvalitetssäkring i intygstjänsterna, som är ett agilt utvecklingsprojekt, där ett flertal myndigheter arbetat med gemensam digitalisering.

Testledare har tillsammans med sitt team, jobbat nära utvecklarna med testautomation för att effektivisera testningen, samt arbetat med utforskande testning för att få en bra testtäckning i leveranserna.

Testteamet har även haft ansvar för att samordna tester med de myndigheter som varit både involverade och initiativtagare till flera förbättringsområden i projektet, samt ansvarat för framtagning av test- och byggmiljöer för projektet.

Nordic Medtest har bidragit med högre kvalitet på leveranserna, genom förbättrade arbetssätt inom projektet och snabb uppsättning av testmiljöer. Intygstjänsterna möjliggör för vården att skicka elektroniska intyg till myndigheter.

Certifieringstester

Nordic Medtest kan leverera komplexa testtjänster inom områden som interoperabilitet, informationssäkerhet och lagar och regelverk.

Vi stöttar Inera AB med att utföra certifieringstester av applikationer inom området sammanhållen journalföring. Där är det kritiskt att applikationerna uppfyller ställda säkerhetskrav, ansluter till den nationella infrastrukturen på korrekt sätt, samt hanterar patientinformation enligt krav från lagar och regelverk.

Nyttan med certifieringstesterna är att Inera kan ta korrekta beslut om applikationernas följsamhet mot ställda krav, samt att personuppgiftsägarna och patienter kan känna trygghet i att känslig information hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

Testmiljöer

Nordic Medtest har etablerat fungerande och anpassade testmiljöer baserat på kunders behov. Vi har möjliggjort för kunder att utföra specificerade tester genom att säkerställa testmiljöernas kapacitet, att de har korrekt innehåll och rätt funktion.

I ett flertal fall har vi hjälpt kunder att etablera komplexa testmiljöer baserat på den nationella infrastrukturen för e-hälsotjänster, mer specifikt den Nationella Tjänsteplattformen, med aktuella tjänstekontrakt samt infrastrukturkomponenter, som t.ex lokala säkerhetstjänster.

Testmiljöerna bidrar till att våra kunder snabbt och kostnadseffektivt, trots hög komplexitet, kan etablera en fungerande utvecklingstestmiljö, för att säkerställa fungerande leveranser av sina applikationer till sina kunder. Som oftast är regioner och kommuner.

Kontakta mig
Robert Magnusson
Enhetschef/Portföljansvarig
Nyheter
27 november, 2020
Rikard Edgren, testexpert på Nordic Medtest, kammade hem pris för bästa tutorial på Europas...
29 september, 2020
Vi välkomnar Jonathan Petrone och Marielle Sellin till vår växande verksamhet. Under 2018 praktiserade...
18 september, 2020
Nordic Medtest arbetar med testning för att förbättra tillgängligheten och användarupplevelser i nationella tjänster,...