2014-12-03

Nordic Medtest väcker ett allt större och bredare internationellt intresse. Det bekräftar att Landstinget i Värmlands testcenter är ”ett regionalt initiativ med nationellt stöd och internationell potential”. Samtidigt visar det vikten av aktiv medverkan i nationella och internationella nätverk för att sprida kännedom om och stärka ett varumärke.

På mindre än två år har det regionala initiativet i Värmland blivit ett etablerat nationellt kompetenscenter för test och kvalitetssäkring av vård-IT i hela Sverige – och det har stärkt varumärket Nordic Medtest.

”Idag vet de flesta inom svensk vård-IT vad Nordic Medtest är. Nu gör vi motsvarande etableringsresa utanför landets gränser – initialt i de nordiska länderna men också ute i Europa”, förklarar Göran Karlström (bilden) – CMIO (Chief Medical Information Officer) på Nordic Medtest.

”Behovet av test och kvalitetssäkring av vård-IT är lika stort utomlands som i Sverige – därför är intresset för och nyfikenheten stort på vårt initativ att etablera ett öppet och leverantörsoberoende nationellt testcenter”, fortsätter Göran Karlström.

Nätverk öppnar dörrar

En förklaring till detta internationella intresse för Nordic Medtest är gränsöverskridande nätverk och personliga kontakter – och ett långsiktigt och strategiskt arbete med detta.

”Utan aktiv medverkan i dessa nätverk skulle Nordic Medtest aldrig nå ut så brett i det enorma mediabrus som råder”, konstaterar Göran Karlström som var med och startade Nordic Medtest 2012 och sedan dess har en viktig roll i detta nationella och internationella nätverkande.

Göran Karlström är överläkare vid Landstinget i Värmland där han även har en rad uppdrag inom vård-IT – som programledare för Pegasus (Vård-IT), ordförande i Klinisk Beslutsgrupp Vårdsystem, objektägare Patientjournal och ordförande i Traumagrupp Värmland. Dessutom har han en rad nationella och internationella uppdrag – bland annat i Ineras programråd, programråd för Vitalis med flera råd och nätverk.

”En av flera unika styrkor med Nordic Medtest är kombinationen av vård- och IT-kompetens som byggts upp genom samarbetet mellan Landstinget i Värmland och IT-stiftelsen Compare Karlstad”, förklarar Göran Karlström.

Genom Landstinget har dörrar öppnats till nätverk inom vården och genom Compare har kontakter öppnat dörrarna till nätverk inom IT – primärt kring vård-IT men också inom andra relevanta områden.

Direktkontakt med stora aktörer inom eHälsa

Det började med Swedish/Norwegian Cluster Cooperation – ett norskt-svenskt samarbetsprojekt inom medicinteknik och eHälsa under ledning av Oslo Medtech. Övriga kluster i denna samverkan var bland andra norska Arena Health Innovation, Trondheim Helseklynge och ICT Grenland; samt svenska Hälsans nya verktyg (Linköping), Medicon Village (Lund) och Region Halland.

”Detta klustersamarbete gav oss direktkontakt med viktiga aktörer inom eHälsa som vi har haft stor nytta av – samtidigt som de har stor nytta av oss som testcenter för vård-IT”, förklarar Göran Karlström.

Genom detta svensk-norska klustersamarbete breddades kontakterna med en rad aktörer i både Danmark och Finland som i sin tur lagt grunden till ett bredare samarbete med andra länder i Europa i ett Horizon 2020-projekt.

”Det ena ger det andra – men ett nätverkande bygger på aktiv medverkan för att både ge och ta”, betonar Göran Karlström som ser stora utvecklingsmöjigheter för Nordic Medtest på en nordisk och på sikt europeisk marknad.

Aktuella projekt för Nordic Medtest

Nordic Public-Private Innovation Network (www.nordicppi.net) är ett nordiskt samarbetsprojekt inom innovationsupphandling och eHälsa som pågår till sommaren 2015 med Nordic Medtest (Landstinget i Värmland) som en av två svenska representanter.

”Svenska vårdgivare är duktiga på att upphandla befintliga lösningar – vi behöver lära av andra länder för att bli bättre på att upphandla innovativa lösningar”, förklarar Göran Karlström som deltar i projektet.

Målsättningen är att ta fram en gemensam nordisk standard för innovationsupphandling inom eHälsa med Norge och Danmark som förebilder.

”En sådan förenkling av offentliga upphandlingar skulle onekligen bidra till att få fram fler innovativa IT-lösningar för vården”, enligt Göran Karlström.

Stora EU-projekt på gång

Kontakterna med ledande medicintekniska kluster i Sverige, Norge och Danmark samt de största universitetssjukhusen i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors har lagt grunden för Nordic Medtests medverkan i kommande EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt.

Horizon 2020: Nordic Medtest ingår som testpartner i ett konsortium bakom ett Horizon 2020-projekt (U-Test) tillsammans med Oslo Medtech och Simula Research Laboratory (Norge), Fraunhofer (Tyskland), Tekniska universitetet i Wien (Österrike), Ikerlan och Ulma Manutencion (Spanien), Easy Global Market SAS (Frankrike) samt Future Position X (Sverige/Gävle).

Horizon 2020-projektet syftar till att förbättra tillförlitligheten i Cyber-Physical Systems (CPSS) med stöd av Model-Based Testing (MBT) i två pilotfall med Nordic Medtest som testmiljö.

Nordisk testbädd för eHälsa: Nordic Medtest ingår som teknisk testpartner i ett kommande samarbetsprojekt som syftar till att samla ledande aktörer inom eHälsa till ett nordiskt testbäddskonsortium – dels för att tillsammans ta fram och etablera ett gemensamt nordiskt regelverk för test av vård-IT; dels för att kunna klara riktigt stora och komplexa testuppdrag på en global marknad.

”Vi i Norden har goda förutsättningar att skapa ett riktigt starkt Nordic Testbed för eHälsa med Nordic Medtest som ledande kompetenscenter inom test och kvalitetssäkring av vård-IT – inte bara på svensk och nordisk marknad utan på en global med otroliga affärsmöjligheter”, summerar Göran Karlström.

Utöver vad som här sagts om internationella samarbeten väntar Nordic Medtest just nu på ytterligare besked inom ett par områden: ”Vi har kanske nyheter snart igen”, avslutar han kryptiskt.