2014-09-25

Nordic Medtest är en av nio europeiska samarbetspartners som får 14,5 av 15 möjliga kvalitetspoäng i en gemensam projektansökan till Horizon 2020 – EU:s nya ramprogram för forskning och innovation.

”Kvalitetsbedömningen av vår ansökan innebär med största sannolikhet att konsortiet även kommer att beviljas ansökta projektmedel på totalt 3,7 miljoner euro (33,3 MSEK) under tre år”, förklarar Göran Karlström som är CMIO (Chief Medical Information Officer) i Nordic Medtest.

Landstinget i Värmlands testcenter Nordic Medtest ingår som testpartner i ett konsortium bakom Horizon 2020-ansökan (U-Test) tillsammans med Oslo Medtech och Simula Research Laboratory (Norge), Fraunhofer (Tyskland), Tekniska universitetet i Wien (Österrike), Ikerlan och Ulma Handling Systems (Spanien), Smartesting (Frankrike) samt Future Position X (Sverige/Gävle).

Nordic Medtest – ett initativ med internationell potential

”U-Test-projektet visar att Nordic Medtest är ett initiativ med internationell potential – dels genom kontakterna med våra samarbetspartners i konsortiet, dels genom att vår Horizon 2020-ansökan går vidare”, fortsätter Göran Karlström.

Rubriken på ansökan om U-Test är ”Testing Cyber-Physical Systems under Uncertainty: Systematic, Extensible, and Configurable Model-based and Search-based Testing Methodologies”. 

Projektet syftar till att förbättra tillförlitligheten i Cyber-Physical Systems (CPSS) med stöd av Model-Based Testing (MBT) i två pilotfall med Nordic Medtest som testmiljö:

Det ena pilotfallet är ett studera den fysiska aktiviteten hos människor (bandyspelare) i realtid med hjälp av sensorer, positionering och CPSS – och utifrån detta se på möjligheterna att använda samma teknologi för hälsokontroller på distans.

Det andra pilotfallet är att studera hur ett CPSS-baserat lagersystem (för exempelvis matvaror) fungerar som molntjänst – och utifrån detta se på möjligheterna att använda samma teknologi för att hålla reda på den medicinska infrastrukturen på exempelvis ett sjukhus.

EU:s största satsning på forskning och innovation 

Horizon 2020 är EU:s största satsning någonsin på forskning och innovation med en total budget på runt 80 miljarder euro. Horisont 2020 inkluderar en förstärkt satsning på excellent forskning, extra satsningar på små och medelstora företag, tvärvetenskapliga samarbeten, satsningar på industriella teknologier och samhällsutmaningar samt förenklade regler för deltagande. 

U-Test-projektet kommer att bedrivas inom ramen för Samhälleliga utmaningar (Societal challenges) som fokuserar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför. För att ta sig an utmaningarna kommer det i många fall att krävas tvärvetenskapliga samarbeten som inkluderar samhällsvetenskap och humaniora inom sju utmaningsområden – däribland ”Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande”. Läs mer >>

Ansökningar till Horizon 2020 kvalitetsbedöms på en skala 0-5 utifrån tre kriterier – Excellence; Quality and efficiency of the implementation – det vill säga maximalt 15 poäng. Högsta betyg (5) betyder: ”Excellent. The proposal successfully addresses all relevant aspects of the criterion. Any shortcomings are minor.” U-Test-ansökan har fått betygen 5 + 5 + 4,5 – det vill säga 14,5 av 15 möjliga. 

……………………………

Läs mer om Nordic Medtests samarbetspartners i U-Test-konsortiet: