2014-12-10

Landstinget i Värmland tar ansvar för driften av Nordic Medtest – i samverkan med nuvarande partners – under en förlängd projektperiod till och med 31 december 2016. Beslutet i Landstingsstyrelsen är en övergångslösning som tryggar den fortsatta driften av Nordic Medtest även efter att Vinnova-projektet avslutats 30 september 2015.

”Ett viktigt beslut som markerar att Landstinget i Värmland har ett långsiktigt intresse i Nordic Medtest samtidigt som det tryggar vår långsiktiga affärsverksamhet och kompetensförsörjning”, säger Peter Furster som är ansvarig för Nordic Medtest.

Som tidsbegränsat projekt kan Nordic Medtest inte teckna några kundavtal som sträcker sig längre än september 2015. Detta är en stor begränsning eftersom ambitionen är att etablera långsiktiga och ekonomiskt säkra relationer. Att behålla och attrahera kompetent personal blir också svårare ju närmare ett projektavslut kommer.

Förutsättningarna för att i nuläget hitta samverkanspartners på den nationella arenan är begränsade på grund av pågående utredningar och diskussioner kring förhållandet, uppgifts- och ansvarsfördelningen etcetera mellan Inera, SKL och den nyligen etablerade eHälsomyndigheten.

Nationellt uppdrag som testpartner till Inera

Ambitionen är fortfarande att hitta en lämplig verksamhetsform för Nordic Medtest med nationella samarbetspartners där Landstinget i Värmland skulle vara en av intressenterna – men i avvaktan på det tar Landstinget i Värmland ansvaret för Nordic Medtest under en förlängd projektperiod till och med 31 december 2016.

Nordic Medtest är i grunden ett treårigt Vinnova-finansierat testbäddsprojekt (1 oktober 2012 – 30 september 2015) som redan visat att det finns ett stor behov av ett oberoende och öppet testcenter där vårdgivare i samverkan med leverantörer av IT kan utveckla, testa och på ett säkert sätt införa nya och innovativa IT-tjänster i vård och omsorg.

I projektuppdraget har ingått att pröva om det finns realistiska möjligheter att etablera en framtida verksamhet baserat på den verksamhetsidé som Nordic Medtest erbjuder. Ur marknadssynpunkt har svaret varit ja. Efterfrågan på tjänster finns sedan sommaren 2013. Ett samarbetsavtal har dessutom träffats med Inera – landstingens gemensamma bolag för nationell eHälsa.

Nordic Medtest har idag ett nationellt uppdrag som testpartner till Inera – dels för att testa och kvalitetssäkra Ineras nationella e-hälsotjänster; dels för att bidra till Ineras förändrings- och utvecklingsprocess för nationella e-hälsotjänster.

”Nordic Medtest är av nationellt intresse”

Per Mosseby (direktör på Avdelningen för digitalisering på SKL), Johan Assarsson (VD på Inera AB) och Hans Karlsson (direktör på Avdelningen för vård och omsorg på SKL) betonar i ett yttrande till Landstinget i Värmland att Nordic Medtest är ett iniativ av nationellt intresse:

”En snabb utveckling av IT-stödet för svensk hälso- och sjukvård är nödvändig, såväl för vårdens medarbetare som för patienterna. Erfarenheterna från införande av olika tjänster, nya versioner av befintliga och ibruktagande av helt nya system har visat på ett betydande behov av att testa dessa innan de används i vården. Behovet är tydligt såväl för patientsäkerheten som för det som rör medarbetarnas upplevelser relaterat till arbetsmiljön. Mindre välfungerade IT-system utgör en risk för såväl patienter som för medarbetare”, skriver de och fortsätter:

”Landstinget i Värmland uppmärksammade tidigt dessa risker och identifierade möjligheten att, genom samverkan mellan vården, testkompetens och leverantörer av IT-lösningar, bidra till att öka säkerheten i vårdens IT-miljöer. Som exempel på detta ser vi det faktum att de nationella tjänster som svensk hälso- och sjukvård nu använder, på uppdrag av Inera AB, har genomgått tester i olika faser”.

”När projekttiden för Nordic Medtest nått sitt slut ser vi det som positivt om verksamheten tas över i någon form av nationellt gemensamt ägande. Vi ser fram emot att påbörja en diskussion, på landstingsledningsnivå, om hur frågan bäst kan hanteras. En sådan process kan ta viss tid att genomföra. Vi vill därför påpeka att det sannolikt underlättar en framtida övergång till gemensam regi om Landstinget i Värmland kan driva verksamheten i egen regi, även en tid efter det att VINNOVA-projektet avslutats. Detta skulle sannolikt underlätta en process ledande till att Nordic Medtest, samt de erfarenheter som vunnits där, kan nyttjas som en gemensam resurs för svensk hälso- och sjukvård”.