2015-01-05

Flera av de nationella e-hälsotjänsterna som Inera står bakom håller nu på att driftsättas på bred front i den svenska vården – däribland Intygstjänsten som Nordic Medtest nu testat och kvalitetsäkrat för nästan alla 20 landsting och regioner i landet.

Inera har uppdraget att koordinera landstingens och regionernas samarbete för att utveckla och införa gemensamma e-hälsotjänster, teknisk infrastruktur samt regelverk och standarder.

Nordic Medtest är Ineras testpartner – dels för att testa och kvalitetssäkra Ineras nationella e-hälsotjänster; dels för att bidra till Ineras förändrings- och utvecklingsprocess för nationella e-hälsotjänster.

”Svensk vård och omsorg får allt fler nationella tjänster – och ju fler vårdgivare och nationella e-hälsotjänster som ska samverka, desto större behov av kvalificerad testkompetens”, konstaterar Peter Furster som är ansvarig för Nordic Medtest.

Sveriges landsting och regioner håller nu på att ansluta sig till de nationella tjänsterna – och inom en snar framtid är landets 290 kommuner och tusentals privata vårdgivare på tur att ansluta sig.
 
Måste testas innan de ansluts till nationella tjänster

Som oberoende samarbetspartner testar och kvalitetssäkrar Nordic Medtest de integrationer som krävs för att vårdgivarna ska få ansluta sig till den nationella tjänsteplattformen som drivs av Inera.

”Vi hjälper vårdgivarnas IT-avdelningar att spara både tid och pengar genom att kunna dela på gemensamma testrutiner och testmiljöer. Dessutom kan alla dra nytta av de erfarenheter och kunskaper vi får av de testuppdrag vi genomför”, fortsätter Peter Furster.

Under 2014 införde Inera – med stöd av Nordic Medtest – nya rutiner för test och verifiering av vårdsystem som en del av informationssäkerhetsarbetet kring nationella e-hälsotjänster.

”Genom att ta fram strukturerade test- och verifieringsmetoder för anslutning av vårdsystem till de nationella e-hälsotjänsterna har vi en metodik och angreppssätt för att på ett kostnadseffektivt sätt hantera tester i komplexa miljöer och organisationer”, förklarar Peter Furster.

Och det bidrar till att Inera och Nordic Medtest tillsammans kan öka patientsäkerheten och effektivisera svensk vård och omsorg med hjälp av nationella e-hälsotjänster som är testade och kvalitetssäkrade.

Louise Lövgren och Frank Grundin (Nordic Medtest) testar hur ett landstings journalsystem fungerar i den nationella Intygstjänsten.

Ju fler testuppdrag – desto bredare testkompetens

Och ju fler testuppdrag för olika vårdgivare och IT-system – desto djupare och bredare testkompetens byggs upp inom Nordic Medtest.

De flesta av Sveriges landsting och regioner har nu driftsatt Intygstjänsten – en nationell e-hälsotjänst som gör det möjligt för patienter att nå sina läkarintyg via Mina intyg.

”Det har gett oss närkontakt med i princip alla landsting och regioner i Sverige – och därmed också inblick i de journalsystem som används”, berättar Peter Furster.

Och efter att ha integrationstestat Intygstjänsten ett 20-tal gånger skapas rutiner som successivt kan förbättras – allt för att göra testprocessen effektivare både tids- och kostnadsmässigt.
 
Nationella e-hälsotjänster kräver kvalificerad testkompetens

Intygstjänsten följs nu av en rad andra nationella e-tjänster som Nordic Medtest kommer att testa och kvalitetssäkra på uppdrag av Inera inför driftssättning – bland annat två nya tjänster (Statistiktjänsten och Webcert) och en ny version av Mina intyg.

”Vår uppgift är att som oberoende part ge stöd i de tester som vårdgivare ska genomföra för att kvalitetssäkra de acceptanskriterier som Inera sätter som villkor för anslutning till de nationella e-tjänsterna”, förklarar Peter Furster .

Nordic Medtest erbjuder vårdgivare tillgång till en specifik systemintegrationsmiljö och E2E-miljö (end-to-end) samt stöd för att kunna genomföra tester i en kundanpassad testmiljö enligt Ineras acceptanskriterier.

Inom vård och omsorg finns idag en komplicerad IT-miljö med många, avancerade och i stor utsträckning integrerade IT-system. Dessutom finns inte helt enkla och ofta inte koordinerade verksamhetsprocesser som löper över organisationsgränserna och som IT-systemen ska hjälpa användarna att hantera.

”Sammantaget skapar detta en komplex helhet som är minst sagt utmanande att förändringshantera utan att fel upptäcks förrän efter driftsättning – därför behövs mycket kvalificerad testkompetens”, fortsätter Peter Furster.

Nationella tjänster som Nordic Medtest arbetar med:

 

Nationell eHälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg, har ökat fokus på införandet, användningen och nyttan av tekniken snarare än den tekniska utvecklingen. Läs mer om Nationell eHälsa >>

SKL: eHälsa är ett samlingsnamn på insatser, verktyg och processer som syftar till att rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle och skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare. Satsningen är en del av regeringens arbete med att uppnå målet i den digitala agendan. Läs mer om eHälsa >>

Inera har uppdraget att koordinera landstingens och regionernas samarbete för att utveckla och införa gemensamma e-hälsotjänster, teknisk infrastruktur samt regelverk och standarder för nationella eHälso-tjänster. Läs mer om Inera >>