Henrik Emilsson (Nordic Medtest) och Krister Eriksson (Inera) föreläser på Vitalis om ”Test av integrationer mellan eHälsotjänster, så här bidrar vi till ökad kvalitetssäkring inom nationell e-Hälsa”.

Bilden: Krister Eriksson och Henrik Emilsson.

Vitalis hålls 22-24 april i Göteborg och samlar över 3.000 deltagare som under tre dagar bjuds på med ett brett konferensprogram – däribland ett teknikspår där Henrik Emilsson (Nordic Medtest) och Krister Eriksson (Inera) föreläser torsdag 23 april kl 16:30-17:00.

Så här beskriver de sitt föredrag:

Användningen av eHälsotjänster inom vård och omsorg, och beroenden dem emellan, har ökat i en allt snabbare takt under de senaste åren, och detta har medfört att också komplexiteten har ökat radikalt. De praktiska svårigheterna är idag påtagliga, för såväl tjänsteleverantörer av eHälsotjänster som vårdgivare, att på ett tillräckligt kvalitetssäkrat sätt utveckla, integrera, driftsätta och uppdatera eHälsotjänster/system där dessa har individuella beroenden och i allt högre grad är integrerade med de nationella infrastrukturtjänsterna.
Inera har som utvecklings- och förvaltningsansvarig för de nationella infrastrukturtjänsterna och ett antal andra eHälsotjänster ett mycket långtgående ansvar för att säkerställa att alla eHälsotjänster som ansluts till den nationella infrastrukturen är driftsäkra och förvaltningsbara, och för att de uppfyller uppställda kvalitetskrav med utgångspunkt från lagar, förordningar och beslutade informations-säkerhetsregelverk inom de berörda organisationerna.

Som ett led i detta arbete har Inera under 2014 utarbetat och utvecklat organisation, processer och rutiner inom drifts- och förvaltningsområdet gällande hantering och godkännande av ändringar, test och driftsättningar av eHälsotjänster som ansluts till den nationella infrastrukturen.

Arbetet är beskrivet i det styrande dokumentet ”Ineras testregelverk för eHälsotjänster” som ska styra testinsatsen och ge alla inblandade samsyn kring vad som måste göras, samt i det fördjupade dokumentet ”Ineras testhandbok för eHälsotjänster” där det finns riktlinjer och exempel som hjälp för att lyckas med testningen på såväl lokal som regional och nationell nivå.

Vid detta föredrag som riktar sig till vårdgivare, leverantörer och övriga intressenter så ges en övergripande inblick i vilka krav som måste uppfyllas i samband med anslutning till den nationella infrastrukturen, och de erfarenheter som hittills gjort i samband med tillämpningen av regelverket vid genomförda anslutningar presenteras