Test och kvalitetssäkring av vård-IT blir allt viktigare – men också allt med komplext. Därför tar nu Inera – som koordinerar de svenska landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete – ett samlat och övergripande grepp för att stärka test och kvalitetssäkring av de nationella tjänsterna inom e-hälsa.

Med kompetensstöd från Nordic Medtest har Inera tagit fram och lanserat tre testprocesser – Certifiering av e-tjänst; Verifiering av Tjänsteproducent; Etablering av e-hälsotjänst – med tillhörande testregelverk och testhandbok som stöd. Syftet är att test och kvalitetssäkring ska bli obligatoriskt vid alla typer av anslutningar till den nationella infrastrukturen och de nationella tjänsterna.

”Ju fler nationella tjänster inom e-hälsa och ju fler användare som ska anslutas till dessa – desto mer komplicerat och komplext blir det att säkerställa både funktionalitet och informationssäkerhet”, förklarar Leif Carlson – informationssäkerhetschef på Inera: ”Ytterst handlar det om att säkerställa informationssäkerheten – både vid utveckling av enskilda e-tjänster och vid anslutning till dessa via den nationella infrastrukturen och dess stödtjänster”.

Inera samarbetar med Nordic Medtest inom test och kvalitetssäkring – med allt från uppbyggnad av testkompetens och testtjänster kring certifieringar av e-tjänster till test- och kvalitetssäkringstjänster vid anslutningar till den nationella infrastrukturen och de nationella e-tjänsterna.

”Nordic Medest har med sitt strategiska testtänkande och erfarenheter från genomförda anslutningstester – som exempelvis Intygstjänsten – bidragit till vårt nya angreppssätt när det gäller test och kvalitetssäkring av e-hälsotjänster”, säger Anders Bergman – testkoordinator på Inera.

Testprocesserna, testregelverket och testhandboken har tagits fram av Inera med stöd av Nordic Medtests teststrateg Henrik Emilsson och testexpert Rikard Edgren – två av landets främsta experter inom test och kvalitetssäkring av komplexa IT-system.

”Vi är stolta över att vi som Ineras testpartner och med vår breda och tunga testkompetens kan bidra till bättre och säkrare e-hälsotjänster i Sverige – inte bara genom att genomföra anslutningstester säkert och kostnadseffektivt utan också genom att bidra med ett mer övergripande strategiskt test- och kvalitetssäkringstänkande”, säger Peter Furster – ansvarig för Nordic Medtest.

Tre testprocesser med ett gemensamt syfte

Inera har tagit fram tre separata processer med separata syften och separata beslutspunkter men med ett gemensamt syfte – att säkerställa att alla e-hälsotjänster som ansluts till den nationella infrastrukturen är driftsäkra och förvaltningsbara:

  • Certifiering av e-tjänst – för att säkerställa att e-tjänsten uppfyller infrastrukturella och säkerhetsrelaterade krav. En e-tjänst är en programvara som certifierats för att kunna konsumera patientuppgifter i syfte att visa informationen för användare och invånare.
  • Verifiering av Tjänsteproducent – för att säkerställa att producenten levererar rätt information till e-tjänsten. En Tjänsteproducent är en aktör (vanligtvis en vårdgivare/verksamhet) som tillgängliggör sina patientuppgifter i ett eller flera källsystem (vårdsystem) via den nationella infrastrukturen.
  • Etablering av e-hälsotjänst – för att säkerställa att information i e-hälsotjänsten presenteras på korrekt sätt för att ge avsedd effekt i verksamheten. En e-hälsotjänst uppstår när en vårdgivare anslutit sig till en certifierad e-tjänst via den nationella infrastrukturen.

Testregelverk och testhandbok ger stöd

Till stöd för de tre testprocesserna har Inera har fram testregelverket med tillhörande testhandbok för att klargöra vilka krav som ställs vid anslutningar till den nationella infrastrukturen. Till detta finns också kompletterande stöd som Testunderlag för tjänsteproducenter; Certifieringsunderlag; End-2-End-scenarier per e-hälsotjänst; Regressionstester.

  • Ineras testregelverk för e-hälsotjänster beskriver processer och leverabler. Det är ett styrande dokument som består av riktlinjer och anvisningar som är obligatoriska vid anslutning till de nationella e-tjänsterna för regioner/landsting, kommuner, privata vårdgivare och leverantörer.
  • Ineras testhandbok för e-hälsotjänster är ett stöd för involverade personer att uppfylla kraven i Testregelverket. Det är ett fördjupande dokument med riktlinjer och exempel som hjälp för att lyckas med testningen på såväl lokal som regional och nationell nivå.

Testregelverket är obligatoriskt och gäller alla nationella e-tjänster inom Inera liksom vid anslutningar i vården.

”Det är särskilt viktigt att testregelverket används vid framtagande av nya e-tjänster som en naturlig del av projektet i form av ett eget delprojekt för test och kvalitetssäkring med budget”, betonar Anders Bergman: ”Erfarenheterna från redan genomförda projekt och anslutningar visar tydligt att såväl kvalitet som kostnader starkt påverkas av i vilket skede utvecklare av e-tjänster och anslutande parter kontaktar oss för inledande tester”.

……………………………..

Inera har som utvecklings- och förvaltningsansvarig för de nationella infrastrukturtjänsterna och ett antal andra e-hälsotjänster ett stort ansvar för att säkerställa att alla e-hälsotjänster som ansluts till den nationella infrastrukturen är driftsäkra och förvaltningsbara. Dessutom måste tjänster uppfylla kvalitetskrav med utgångspunkt från lagar, förordningar och beslutade informationssäkerhetsregelverk inom de berörda organisationerna. Läs mer om Testverksamheten inom Inera >>

……………………………..