Nordic Medtest stod som värd när Nordic Network Of Testbeds (som Nordic Medtest ingår i) höll sitt första projektmöte med deltagare från ledande aktörer inom e-hälsa i Oslo, Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Reykjavik.

”Att Nordic Network Of Testbeds väljer att förlägga sitt första projektmöte till Värmland visar att Nordic Medtest väcker ett allt större och bredare intresse – både nationellt och internationellt”, konstaterar Göran Karlström som är CMIO (medicinskt ansvarig på Nordic Medtest) och Landstinget i Värmlands representant i Nordic  Network Of Testbeds  ”Projektet är beviljat av Nordisk Innovation, men en del kontraktsformaliteter återstår. Intresset och behovet av projektet är dock så stort att vi ändå alla är överens om att genomföra en workshop för planering”.

”Idag vet de flesta inom svensk vård-IT vad Nordic Medtest är. Nu gör vi motsvarande etableringsresa utanför landets gränser – initialt i de nordiska länderna men också ute i Europa”, fortsätter Göran Karlström: ”Behovet av test och kvalitetssäkring av vård-IT är lika stort utomlands som i Sverige – därför är intresset för och nyfikenheten stort på vårt initiativ att etablera ett öppet och oberoende kompetenscenter för test och kvalitetssäkring av e-hälsa”.

Nordic Medtest – teknisk testpartner i Nordic Network Of Testbeds

Nordic Medtest ingår som teknisk testpartner i samarbetsprojektet Nordic Network Of Testbeds. Projektet syftar till att samla ledande aktörer inom hälso- och välfärdsteknologi och e-hälsa till ett nordiskt testbäddskonsortium – dels för att tillsammans ta fram och etablera ett gemensamt nordiskt arbetssätt inom området och för att kunna klara riktigt stora och komplexa testuppdrag genom samverka på en global marknad. Avsikten är också att försöka hitta vägar att gemensamt marknadsföra nordisk testkompetens och på så sätt ge affärsyta internationellt.

Nordic Network of Testbeds är ett tvåårigt projekt till sommaren 2017 som finansieras till 50 procent av Nordisk Innovation – ett nordiskt organ som arbetar för att främja gränsöverskridande handel och innovation. Nordisk Innovation lyder under Nordiska ministerrådet och är en nyckelspelare i genomförandet av nordiska partnerskapsprogram inom handel, industri och innovation.

Ledande aktörer inom e-hälsa i Norden deltar i projektet

Flera ledande aktörer inom e-hälsa i de fyra nordiska länderna är representerade i Nordic Testbed Network:

”Tillsammans har vi i Norden goda förutsättningar att skapa en riktigt stark testbädd för hälso-och välfärdsteknologi och e-hälsa med Nordic Medtest som ett kompetenscenter inom test och kvalitetssäkring av vård-IT – inte bara på svensk och nordisk marknad utan också på en global med otroliga affärsmöjligheter”, konstaterar Göran Karlström.

”Regionalt initiativ med nationellt stöd och internationell potential”

Vid det första projektmötet för Nordic Testbed Network (som hölls 27-28 april i Värmland) fick deltagarna en närmare presentation av Nordic Medtest av Göran Karlström och Peter Furster.

Landstinget i Värmlands testcenter Nordic Medtest är ”ett regionalt initiativ med nationellt stöd och internationell potential”. På mindre än två år har det regionala initiativet i Värmland blivit ett etablerat nationellt kompetenscenter för test och kvalitetssäkring av vård-IT i hela Sverige – och nu görs motsvarande etableringsresa i de nordiska länderna och Europa.

Samtidigt visar Nordic Medtest vikten av aktiv medverkan i nationella och internationella nätverk för att sprida kännedom om och stärka ett varumärke.

”Utan aktiv medverkan i dessa nätverk skulle Nordic Medtest aldrig nå ut så brett i det enorma mediabrus som råder”, konstaterar Göran Karlström som var med och startade Nordic Medtest 2012 och sedan dess har en viktig roll i detta nationella och internationella nätverkande.

Kontakterna med ledande medicintekniska kluster i Sverige, Norge och Danmark samt de största universitetssjukhusen i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors har lagt grunden för Nordic Medtests medverkan i flera forsknings- och innovationsprojekt:

  • Swedish/Norwegian Cluster Cooperation – ett norskt-svenskt samarbetsprojekt inom medicinteknik och e-hälsa under ledning av Oslo Medtech som avslutades förra året (2014);
  • Nordic Public-Private Innovation Network (www.nordicppi.net med projektresultatet på www.nordic-net.com) – ett nordiskt samarbetsprojekt inom innovationsupphandling och e-hälsa som avslutas i sommar (2015);
  • U-Test (www.u-test.eu) – ett Horizon 2020-projekt (2015-2020) som syftar till att förbättra tillförlitligheten i Cyber-Physical Systems (CPSS) med stöd av Model-Based Testing (MBT) i två pilotfall med Nordic Medtest som testmiljö.
  • Nordic Network Of Testbeds (2015-2017) – ett projekt som samlar ledande aktörer inom e-hälsa till ett nordiskt testbäddskonsortium.
  • Nordic Medtest håller på att utveckla ett samarbete med Universitetet i Agder och och Region Syddanmark med sitt testlab CoLab för att gemensamt utveckla och i Norden tillämpa det internationella ramverk för interoperabilitet inom hälso- och välfärdsteknologi som går under namnet Continua (www.continuaalliance.org).