Hans Karlsson (SKL) och Peter Furster (Nordic Medtest) vid invigningen av Nordic Medtests nya lokaler i Karlstad. Foto: Jens Magnusson (Landstinget i Värmland)

Efter tre år som externt finansierat samarbetsprojekt går Nordic Medtest in i en ny utvecklingsfas den 1 oktober 2015 som självfinansierat nationellt kompetenscenter för test och kvalitetssäkring av IT i vården.

”Nu är vi redo och mogna att stå på egna ben”, förklarade Peter Furster – verksamhetsansvarig i Nordic Medtest – när de nya lokalerna i Karlstad invigdes på torsdagen (3 september).

Nordic Medtest har utvecklats i ett regionalt samarbete mellan Landstinget i Värmland, IT-stiftelsen Compare Karlstad och Karlstads universitet.

”Projektet har varit mycket framgångsrikt och visar att det finns ett stort behov av våra tjänster inom e-hälsa – och därmed en snabbt växande marknad både nationellt och internationellt”, fortsatte Peter Furster.

Nordic Medtest har idag ett 30-tal medarbetare – och antalet egna medarbetare, inhyrda konsulter och andra externa samarbetspartners i olika testprojekt förväntas öka i takt med allt fler kunder och allt mer komplexa testuppdrag inom nationella e-hälsotjänster.

Ambitionen är att Nordic Medtest ska bli ett offentligt bolag med säte i Karlstad snarast möjligt. Men i väntan på detta tar Landstinget i Värmland – som en övergångslösning – ansvar för fortsatt drift av Nordic Medtest under en förlängd projektperiod till och med 31 december 2016.

Peter Furster (Nordic Medtest), Gunilla Andersson och Fredrik Larsson (Landstinget i Värmland) och Göran Österman (Business Wermland) på invigningen av de nya lokalerna.

”En unik verksamhet som vi är stolta över”

Gunilla Andersson – landstingsdirektör i Landstinget i Värmland – är stolt över att landstinget har en verksamhet som bidrar till kvalitetssäkring av e-hälsotjänster som i förlängningen förbättrar patientsäkerheten: “Nordic Medtest har utvecklats från en regional projektidé till nationellt kompetenscenter med internationell potential som idag är en etablerad och unik verksamhet av stor betydelse för svensk e-hälsa”, säger hon.

”Nordic Medtest har satt Värmland på kartan – både nationellt och internationellt”, säger Göran Österman – tidigare verkställande tjänsteman i Compare och idag projektledare i etableringsprojektet Business Värmland: ”Nordic Medtest skapar arbetstillfällen och affärer för IT-företagen i regionen – och bidrar till att locka företagsetableringar. Det visar vikten av lyskraft för att skapa regional tillväxt”.

”Idag vet de flesta inom svensk vård-IT vad Nordic Medtest är”, förklarar Göran Karlström – överläkare i Landstinget i Värmland som var med och startade Nordic Medtest där han idag är medicinskt ansvarig. ”Nu gör vi motsvarande resa utanför landets gränser – initialt i de nordiska länderna men också ute i Europa som testparter i flera nordiska nätverk och europeiska forskningsprojekt inom e-hälsa”.

”Ett initiativ av nationellt intresse”

Hans Karlsson – chef för avdelningen för vård och omsorg inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – bekräftar att Nordic Medtest är ett initiativ av nationellt intresse: ”Nordic Medtest bidrar till en snabbare utveckling av IT-stödet för svensk hälso- och sjukvård som är nödvändig för såväl vårdens medarbetare som för patienterna”, säger han.

När projektet startades för tre år sedan var Hans Karlsson landstingsdirektör i Landstinget i Värmland – då förklarade han bland annat: ”Vi har inte råd med dåliga IT-system som äventyrar patientsäkerheten – därför har vi tagit detta regionala initiativ i samverkan med Compare för att dra nytta av IT-företagens erfarenheter av test inom andra branscher”.

Idag har Nordic Medtest ett nationellt uppdrag som testpartner till Inera AB – ett offentligt bolag som koordinerar de svenska landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete. I uppdraget för Nordic Medtest ingår bland annat att testa och kvalitetssäkra nya e-tjänster, nya tjänsteproducenter och nya e-hälsotjänster.

Peter Furster presenterar Nordic Medtest vid invigningen av de nya lokalerna.

Flera framgångsfaktorer för Nordic Medtest

Den ursprungliga projektplanen för Nordic Medtest var att ”utreda förutsättningarna” år 1, ”börja bygga testcentret” år 2 och ”köra igång med pilotprojekt” år 3 med kommersiell start från 1 oktober 2015. ”Men det gick mycket snabbare än planerat”, konstaterar projektet och anger flera framgångsfaktorer:

Långsiktighet och uthållighet: ”Det tog oss tio år att komma hit eftersom grunden lades redan 2005 då Compare fick uppdraget att utveckla en regional projektidé – att bygga upp ett oberoende testcenter för affärskritiska IT-system”.

Stark samverkansvilja i regionen: ”Vi har tillsammans lyckats med detta – tack vare bred samverkanskultur och stark samarbetsvilja i regionen mellan Landstinget i Värmland, IT-företagen genom Compare och Karlstads universitet med flera”.

Bred och djup kompetens: ”Vi kombinerar spetskompetenser inom vård, IT och test – och kompletterar detta med bred och djup kunskap om och erfarenhet av nationella e-hälsotjänster. Detta gör oss unika”.

Öppet och oberoende: ”Ju fler IT-system, vårdgivare och leverantörer som ska integreras i nationella e-hälsotjänster – desto större behov av ett öppet och oberoende kompetenscenter för kvalitetssäkring av IT i vården”.

Se bildspelet om Nordic Medtest – en historia i tre faser. >> Fas 1: Prologen 2005-2013: Från Försvarets Sjukvårdscentrum till Compare Testlab >> Fas 2: Projektet 2013-2015: Från Compare Testlab till Nordic Medtest >> Fas 3: På egna ben från 1 oktober 2015: Ett nationellt kompetenscenter för test och kvalitetssäkring av e-hälsotjänster. För säkrare IT i vården. Se bildspelet här >>