Bilden: Nätverk och projekt ger Nordic Medtest direktkontakt med stora aktörer inom e-hälsa i Europa.

Nordic Medtest väcker ett allt större och bredare internationellt intresse. Det bekräftar att Nordic Medtest är ett regionalt initiativ av nationellt intresse och internationell potential. Samtidigt visar det vikten av aktiv medverkan i nationella och internationella nätverk och projekt för att sprida kännedom om och stärka ett varumärke.

”Idag vet de flesta inom svensk vård-IT vad Nordic Medtest är. Nu gör vi motsvarande etableringsresa utanför landets gränser när nätverk och projekt tar oss ut i världen”, förklarar Göran Karlström – överläkare i Landstinget i Värmland och medicinskt ansvarig i Nordic Medtest.

Göran Karlström har ett både brett och djupt kontaktnät både i och utanför Sverige som har bidragit till att sätta Karlstad och Värmland på den europeiska e-hälsokartan.

”Behovet av test och kvalitetssäkring av vård-IT är lika stort utomlands som i Sverige – därför är intresset för och nyfikenheten stort på vårt initiativ att etablera ett öppet och oberoende kompetenscenter”, fortsätter Göran Karlström.

”Nätverk gör oss synliga och kända”

En förklaring till detta internationella intresse för Nordic Medtest är gränsöverskridande nätverk och personliga kontakter – och ett långsiktigt och strategiskt arbete med detta.

”Utan aktiv medverkan i dessa nätverk skulle Nordic Medtest aldrig nå ut så brett i det enorma mediebrus som råder”, konstaterar Göran Karlström som var med och startade Nordic Medtest 2012 och sedan dess har en viktig roll i detta nationella och internationella nätverkande.

Göran Karlström är överläkare vid Landstinget i Värmland där han även har en rad uppdrag inom vård-IT – som programledare för Pegasus (Vård-IT), ordförande i Klinisk Beslutsgrupp Vårdsystem, objektägare Patientjournal och ordförande i Traumagrupp Värmland. Dessutom har han en rad nationella och internationella uppdrag – bland annat i Ineras programråd, programråd för Vitalis med flera råd och nätverk.

”En av flera unika styrkor med Nordic Medtest är kombinationen av vård- och IT-kompetens som byggts upp genom samarbetet mellan Landstinget i Värmland och IT-stiftelsen Compare Karlstad”, förklarar Göran Karlström.

Genom Landstinget har dörrar öppnats till nätverk inom vården och genom Compare har kontakter öppnat dörrarna till nätverk inom IT – primärt kring vård-IT men också inom andra relevanta områden.

Horizon 2020/U-Test (2015-2018):

Nordic Medtest ingår som testpartner i ett konsortium bakom Horizon 2020-projektet U-Test tillsammans med Oslo Medtech och Simula Research Laboratory (Norge), Fraunhofer (Tyskland), Tekniska universitetet i Wien (Österrike), Ikerlan och Ulma Manutencion (Spanien), Easy Global Market SAS (Frankrike) samt Future Position X (Sverige/Gävle).

Projektet syftar till att förbättra tillförlitligheten i Cyber-Physical Systems (CPSS) med stöd av Model-Based Testing (MBT) i två pilotfall med Nordic Medtest som testmiljö:

Det ena pilotfallet är ett studera den fysiska aktiviteten hos människor (bandyspelare) i realtid med hjälp av sensorer, positionering och CPSS – och utifrån detta se på möjligheterna att använda samma teknologi för hälsokontroller på distans.

Det andra pilotfallet är att studera hur ett CPSS-baserat lagersystem (för exempelvis matvaror) fungerar som molntjänst – och utifrån detta se på möjligheterna att använda samma teknologi för att hålla reda på den medicinska infrastrukturen på exempelvis ett sjukhus.

Nordic Network Of Testbeds (2015-2017):

Detta är ett samarbetsprojekt som syftar till att samla ledande aktörer inom hälso- och välfärdsteknologi och e-hälsa till ett nordiskt testbäddskonsortium – dels för att tillsammans ta fram och etablera ett gemensamt nordiskt arbetssätt inom området; dels för att kunna klara riktigt stora och komplexa testuppdrag genom samverka på en global marknad. Avsikten är också att försöka hitta vägar att gemensamt marknadsföra nordisk testkompetens och på så sätt ge affärsyta internationellt.

Nordic Medtest ingår som teknisk testpartner och flera ledande aktörer inom e-hälsa i de fyra nordiska länderna är representerade: Oslo Medtech, Oslo Universitetssjukhus och Sunnaas Sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms Läns Landsting Innovation, Region Hovedstaden (Köpenhamn), Helsingfors Universitetssjukhus och Innovation Centre Iceland (Reykjavik).

”Tillsammans har vi i Norden goda förutsättningar att skapa en riktigt stark testbädd för hälso-och välfärdsteknologi och e-hälsa med Nordic Medtest som ett kompetenscenter inom test och kvalitetssäkring av vård-IT – inte bara på svensk och nordisk marknad utan också på en global med otroliga affärsmöjligheter”, konstaterar Göran Karlström.

Swedish/Norwegian Cluster Cooperation (2012-2014):

Nordic Medtest har genom Compare deltagit i ett norskt-svenskt samarbetsprojekt inom medicinteknik och e-hälsa under ledning av Oslo Medtech. Övriga kluster i denna samverkan var norska Arena Health Innovation, Trondheim Helseklynge och ICT Grenland; samt svenska Hälsans nya verktyg (Linköping), Medicon Village (Lund) och Region Halland.

”Detta klustersamarbete gav oss direktkontakt med viktiga aktörer inom e-hälsa som vi har haft stor nytta av – samtidigt som de har stor nytta av oss som testpartner”, förklarar Göran Karlström.

Nordic Public-Private Innovation Network (2013-2015):

Detta är ett nordiskt samarbetsprojekt inom innovationsupphandling och e-hälsa med Nordic Medtest (Landstinget i Värmland) och Region Skåne som svenska representanter. Övriga samarbetsparter var danska Region Syd-Danmark, Health Innovation Zealand och Welfare Tech i Odense; norska Helse Sør-Øst RHF i Hamar, Oslo Medtech och NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon); finska Sjukvårdsdistrikt Helsingfors/Nyland och Helsingfors universitets centralsjukhus.

”Svenska vårdgivare är duktiga på att upphandla befintliga lösningar – vi behöver lära av andra länder för att bli bättre på att upphandla innovativa lösningar”, förklarar Göran Karlström.

Målsättningen är att ta fram en gemensam nordisk standard för innovationsupphandling inom e-hälsa med Norge och Danmark som förebilder. ”En sådan förenkling av offentliga upphandlingar skulle onekligen bidra till att få fram fler innovativa IT-lösningar för vården”, enligt Göran Karlström.