Nordic Medtest kan leverera komplexa testtjänster inom områden som interoperabilitet, informationssäkerhet och lagar och regelverk.

Vi stöttar Inera AB med att utföra certifieringstester av applikationer inom området sammanhållen journalföring. Där är det kritiskt att applikationerna uppfyller ställda säkerhetskrav, ansluter till den nationella infrastrukturen på korrekt sätt, samt hanterar patientinformation enligt krav från lagar och regelverk.

Nyttan med certifieringstesterna är att Inera kan ta korrekta beslut om applikationernas följsamhet mot ställda krav, samt att personuppgiftsägarna och patienter kan känna trygghet i att känslig information hanteras på ett korrekt och säkert sätt.