Denna policy beskriver ledningens viljeinriktning och mål för arbetsmiljöarbetet. Policyn är en del av ledningssystemet LAGR.

Nordic Medtest är en hälsofrämjande arbetsplats som leder till välbefinnande, kreativitet och arbetsglädje. Vi ska vara en arbetsplats som minimerar risken för olyckor och andra störningar i den fysiska arbetsmiljön.

Hur arbetar vi för att säkerställa policyn

Vi jobbar systematiskt med arbetsmiljö som en naturlig del i vår verksamhet via målstyrning, ledning och uppföljning som leder till aktiviteter, åtgärder och förbättringar. Nordic Medtest arbetar aktivt med friskvård. Vi uppmuntrar och säkerställer att våra medarbetare har en balans mellan arbete och fritid. Vi mäter och följer kontinuerligt upp sjukfrånvaro och trivsel på jobbet. Nödvändiga åtgärder vidtas för att hantera identifierade bekymmer. Alla förändringar i verksamheten hanteras riskbaserat där berörd personal får möjlighet att delta och bidra. Identifierade risker hanteras och följs upp.

Alla medarbetare ska ha möjlighet att påverka sin arbetssituation och det är närmsta chefs ansvar att säkerställa att varje medarbetare har rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete. Detta görs via kompetensplanering och medarbetarsamtal.

På Nordic Medtest har vi ett gemensamt sätt att arbeta som också utgör vår värdegrund. Värdegrunden ska vara en naturlig del i allt vi gör.

Nordic Medtest ska vara en jämlik och jämställd arbetsplats.

Ansvar och roller

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Det är arbetsgivaren som är skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga risker för ohälsa, olycksfall och i övrigt skapa en god arbetsmiljö.

Ledningen har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön och ska tillse att ansvar och befogenheter förs ut i verksamheten på sådant sätt att arbetsmiljöarbetet kan bedrivas verkningsfullt.

Enhetschefer har inom sina respektive enheter ansvar för att ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs och att förutsättningar ges för att så långt som möjligt lösa arbetsmiljöfrågorna på den nivå där de uppkommer.

Alla anställda har ett arbetsmiljöansvar genom att följa skyddsföreskrifter, agera utifrån vår gemensamma värdegrund samt påpeka risker, brister och möjliga förbättringar i arbetsmiljön för sin närmaste chef.

 

Beslutad på Konstituerande styrelsemöte den 27 april 2022

Nyheter
5 april, 2024
Ebba Johansson gör sitt examensarbete på Nordic Medtest. Uppgiften är att designa ett grafiskt...
19 april, 2023
Bröderna Luay och Madian Al Sabbagh gör sitt examensarbete på Nordic Medtest. Uppgiften är...
17 april, 2023
I januari 2023 tog Nordic Medtest över mjukvaruutvecklingen i Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil),...