Denna policy beskriver ledningens viljeinriktning och mål för informationssäkerheten. Policyn är en del av ledningssystemet LAGR.

Information är en av Nordic Medtests viktigaste tillgångar. Därför är informationssäkerhet en central del av vårt arbetssätt och en betydande del av vårt ledningssystem. Nordic Medtest ska leva upp till alla intressenters krav på informationssäkerhet.  Våra intressenter ska känna förtroende för att vi hanterar information med hänsyn till säkerhet, riktighet, tillgänglighet, skyddsvärde och konfidentialitet. Informationssäkerhetsarbete ska vara en integrerad del av verksamheten.

Hur vi arbetar för att säkerställa policyn

Nordic Medtests ledningssystem är certifierat enligt ISO-27 001 och vi har ett etablerat arbetssätt för att i det dagliga arbetet tillmötesgå kraven i standarden. Detta gör vi genom att:

  • Arbeta proaktivt och riskbaserat med övervakning, granskning och utveckling av informationssäkerheten
  • Regelbundet informera medarbetarna om vikten av informationssäkerhet och uppmuntra till delaktighet, ifrågasättande och ständig förbättring

Ansvar och roller

Styrelsen fastställer denna policy. VD utser en informationssäkerhetsansvarig. Informationssäkerhetsansvarig ansvarar för att samordna informationssäkerhetsarbetet och förvalta ledningssystemet.

Alla medarbetare har ett ansvar att upprätthålla informationssäkerheten. Chefer ska aktivt verka för en positiv attityd till informationssäkerhetsarbetet. Medvetenhet om informationssäkerhet ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet och alla medarbetare har en skyldighet att anmäla eventuella risker, hot eller händelser som kan påverka informationssäkerheten.

Beslutad på styrelsemöte den 28 september 2022.

Nyheter
5 april, 2024
Ebba Johansson gör sitt examensarbete på Nordic Medtest. Uppgiften är att designa ett grafiskt...
19 april, 2023
Bröderna Luay och Madian Al Sabbagh gör sitt examensarbete på Nordic Medtest. Uppgiften är...
17 april, 2023
I januari 2023 tog Nordic Medtest över mjukvaruutvecklingen i Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil),...