Denna policy beskriver ledningens viljeinriktning och mål för kvalitetsarbetet. Policyn är en del av ledningssystemet LAGR.

Kvalitetsarbetet på Nordic Medtest utgår från att uppfylla våra intressenters krav men också att överträffa deras förväntningar. Våra intressenter ska känna förtroende för att vi levererar tjänster med rätt kvalitet och med kundens intresse i fokus.

Hur vi arbetar för att säkerställa policyn

Nordic Medtest är en transparent verksamhet där vi håller en öppen och kontinuerlig kunddialog i affärens alla faser. Vi entusiasmerar samtliga medarbetare att ständigt driva förbättringsarbete i alla delar av verksamheten. Vi värdesätter ett gott samarbete med partners och leverantörer och nyttjar den kompetens som de bidrar med. Nordic Medtest arbetar med en etablerad process för uppföljning av kvalitén genom att:

  • Regelbundet utvärdera projekten både internt och externt
  • Regelbundet mäta och utvärdera arbetet i KPI-mätningar
    Ansvar och roller

Styrelsen fastställer denna policy. Alla medarbetare har ett ansvar för att leverera och upprätthålla rätt kvalitet i de levererade tjänsterna. Chefer har ansvar för att aktivt utveckla kvalitetsarbetet och uppmuntra till ständig förbättring.

Kvalitetsmål

  • Alla medarbetare ska uppleva att vi har en kultur av ständiga förbättringar (medelvärde 4.0 eller bättre i personalenkät)
  • Kundenkäter efter avslutade projekt ska erhålla ett medelvärde på 4.0 eller bättre

Uppföljning

Uppföljning av kvalitetsmål sker via KPI-mätningar som sker månadsvis och ansvaras för av respektive perspektivansvarig.

Beslutad på Konstituerande styrelsemöte den 3 mars 2020

Nyheter
29 september, 2020
Vi välkomnar Jonathan Petrone och Marielle Sellin till vår växande verksamhet. Under 2018 praktiserade...
18 september, 2020
Nordic Medtest arbetar med testning för att förbättra tillgängligheten och användarupplevelser i nationella tjänster,...
3 september, 2020
2020 genomförs Vitalis digitalt för första gången. Nordic Medtest deltar med sex förinspelade föreläsningar,...